Tutkimus ja julkaisut

Tältä sivulle on koottu KEHUVA-hankkeen tutkimusjulkaisut ja tiedot hankkeeseen liittyvistä sekä valmistuneista että vielä tekeillä olevista opinnäytetöistä.

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kehonkuva, itsetunto ja syömisen taito

KEHUVA-hankkeessa kerättiin kyselyaineisto (N=75) Vamos-toiminnassa mukana olleilta 16-29 -vuotiailta nuorilta kuudessa eri kaupungissa. Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien itsetuntoa, kehonkuvaa ja syömisen taitoa. Itsetuntoa arvioitiin Rosenbergin itsetunto -kyselyllä (RSES), kehonkuvaa myönteisen kehonkuvan kyselyllä (BAS-2) ja syömisen taitoa Satter Eating Competence Inventory (ecSI 2.0) -kyselyllä. Lisäksi nuoret vastasivat tyytyväisyyttä elämän eri osa-alueisiin kartoittavan Vamoksen vaikuttavuustutkimuksen. Tutkimustulokset löytyvät tiivistettynä alla olevasta ”KEHUVA-tuloksia tiiviisti” -tiedostosta.

 

KEHUVA-koulutuksien arviointi

KEHUVA- hankkeessa kehitettiin ammattilaisille kohdistettu koulutuspaketti. Koulutuksessa tutustuttiin KEHUVA-hankkeessa kehitettyyn työotteeseen ja toiminnallisiin menetelmiin, joiden avulla nuorten tasapainoista ja terveyttä edistävää suhtautumista omaan kehoon ja syömiseen voidaan vahvistaa. KEHUVA-koulutusta järjestetiin sekä päivän kestävillä koulutuspäivillä (livekoulutukset) ympäri Suomea, että verkkokoulutuksen muodossa. 

Koulutuksessa pyydettiin koulutukseen osallistuneita henkilöitä täyttämään alku- sekä loppukysely. Kyselyistä muodostuneesta aineistosta tuotettiin kuvailevaa tietoa koulutuksen hyödyistä ja vaikutuksista. Tulokset löytyvät tiivistettynä alla olevasta ”KEHUVA-tuloksia tiiviisti” -tiedostosta.

Valmistuneet opinnäytetyöt

Voimauttava valokuva -menetelmä ja miten se muuttaa ammattilaisen suhtautumista itseensä ja asiakkaaseen

Torvi Pirita, Turun ammattikorkeakoulu 2018

”Kun keho on käytännössä sinä, miks sä et tuntis rakkautta sun omaa kehoa kohtaan?” – Kehonkuva haavoittuvassa asemassa olevilla nuorilla

Mäkinen Ismo, Itä-Suomen yliopisto 2018

Myönteinen kehonkuva, itsetunto ja syömisen taito koulutuksen ja työn ulkopuolella olevilla nuorilla

Kalliokoski Jenni, Itä-Suomen yliopisto 2020

Ruoan valinta työn ja koulutuksen ulkopuolella olevilla nuorilla

Kuusipalo Tuuli, Helsingin yliopisto 2020

Ruokasuhde koulutuksen, harjoittelun ja työn ulkopuolella olevilla nuorilla

Räsänen Susanne, Itä-Suomen yliopisto 2020

Tekeillä olevat opinnäytetyöt

Ruokasuhde työn ja koulutuksen ulkopuolella olevilla nuorilla: arvojen normien ja moraalin näkökulma

Heidi Kinnunen, Itä-Suomen yliopisto