3. Osa: Ruokasuhde

Osan tavoitteet

 • Tutustua ruokasuhteen viitekehykseen ja ymmärtää, miksi se on koettu tarpeelliseksi kehittää
 • Tutustua omaan ruokasuhteeseen ja siihen, mitä asioita omassa syömisessä pitää tärkeänä ja miksi
 • Harjoitella ymmärtävää ja arvostavaa suhtautumista omaan ja toisten ruokasuhteeseen liittyen (”ruokasuhdesuvaitsevaisuus”)

Osan tehtävät:

 1. Lue teksti: ”Kohti vaikuttavampaa ohjausta – ruokasuhteen viitekehys ravitsemuskasvatuksen lähestymistapana”
 2. Harjoitus: Ruokasuhdekollaasi
 3. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

Johdanto teemaan

Tämän osion tavoitteena on tutustua ruokasuhteen viitekehykseen ja lähteä sen pohjalta tutkimusmatkalle omaan ruokasuhteeseen. Ruokasuhteen viitekehyksen (Talvia & Angle 2018) lähtökohtana on ajatus syömisen moninaisuudesta ja kietoutumisesta osaksi ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista elämää. Taustalla on myös pyrkimys jäsentää ravitsemuskasvatusta erilaisten ruokasuhteiden kohtaamisena ja dialogina. Meillä jokaisella on ruokasuhde, niin ammattilaisella kuin asiakkaalla, aikuisella ja lapsella. Ruokaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa erilaiset ruokasuhteemme voivat synnyttää jännitteitä ja väärinymmärtämistä. Viitekehyksen käyttö kytkeytyy tapaan tarkastella syömistä uteliaasti, rehellisesti, hyväksyvästi ja armollisesti, oli kyseessä sitten oma tai toisen syöminen.

Tehtävä 1. Lue teksti

Lue ruokasuhdetta käsittelevä puheenvuoroartikkeli, joka on julkaistu Sosiaalilääketieteellisessä Aikakauslehdessä (linkki alla). Pohdi tämän jälkeen alla esitettyjä kysymyksiä.

https://journal.fi/sla/article/view/74156

Sivulla artikkelin otsikon alla oikealla puolella pdf-painike, josta artikkelin saa avautumaan pdf-muodossa.

Kysymykset pohdittavaksi:

 • Mitä yhteistä löydät ruokasuhteen viitekehyksen lähestymistavassa ja omassa tavassasi tehdä työtä ruokateemojen parissa?
 • Tuoko viitekehys jotain uutta tai muuttaisiko se jotain tavassasi käsitellä ruokateemoja työssäsi?

Tehtävän suorittaminen ryhmässä tai parin kanssa: Lukekaa teksti ja pohtikaa yhdessä tekstin pohjalta esitettyjä kysymyksiä. Voitte myös halutessanne tuoda pohdintaanne julki sivun alareunan kommenttikentässä.

Tehtävän suorittaminen itsenäisesti: Lue teksti ja pohdi kysymyksiä itsenäisesti. Kommentoi tekstiä tai tuo esiin pohdintaasi sivun alareunan kommenttikentässä.

Huom. Kommentoida voi nimimerkillä. Sähköpostiosoitekentän voi jättää tyhjäksi.

Tehtävä 2. Harjoitus: Ruokasuhdekollaasi

Ruokasuhdekollaasi-harjoituksen tavoitteena on tulla tietoiseksi oman ruokasuhteensa puolista ja tutustua toisten ruokasuhteeseen sekä nähdä niissä hyvää ja merkityksellisyyttä. Alla olevalla videolla KEHUVA-hankkeen Sanna Talvia kertoo lisää ruokasuhdekollaasi-harjoituksesta ja sen toteuttamisesta.

Kollaasin tekeminen

Ruokasuhdekollaasi-harjoituksessa askarrellaan kollaasi, jossa nostetaan esille itselle tärkeitä/olennaisia/usein toistuvia ruokaan ja syömiseen liittyviä asioita. Virikkeenä voidaan käyttää alla olevia kysymyksiä. Kaikkiin esitettyihin kysymyksiin ei tarvitse välttämättä etsiä vastauksia, vaan kysymyksistä voi valita itselleen sopivimmat ja mielekkäimmät.

Kollaasin toteutuksessa voidaan hyödyntää vanhoja lehtiä, joissa on hyvä olla tarjolla värikkäitä ja erilaisia ruokakuvia. Kollaasiin voi myös itse piirtää ja kirjoittaa itselle tärkeitä asioita.

 • Millaisia ruokia syön? 
 • Missä, milloin, kenen kanssa?
 • Miten valmistan tai hankin ruokani?
 • Mitkä ruoat ovat minulle tärkeitä?
 • Mitkä asiat ohjaavat ruokavalintojani?
 • Mikä minulle on ruoassa ja syömisessä tärkeää?

Harjoituksen purkaminen itsenäisesti

Ruokasuhdekollaasi-harjoituksen purkamisessa on tärkeää kertoa omasta kollaasistaan. Jos suoritat kurssia itsenäisesti, voit purkaa oman ruokasuhdekollaasisi esimerkiksi kertomalla vapaamuotoisesti omasta kollaasistasi ja videoimalla kerrontasi. Katso lopuksi nauhoittamasi video ja pohdi seuraavia kysymyksiä:

 • Millaisia ajatuksia ruokakollaasin tekeminen herätti? 
 • Opitko jotain uutta omasta ruokasuhteestasi? 
 • Pohdi, miltä harjoitus tuntuisi nuorista? Voisiko joidenkin asioiden kertominen olla vaikeaa tai herättää häpeää? Miksi tai miksi ei?

Alla oleva video tarjoaa esimerkkejä ruokasuhdekollaasista kertomiseen.

Harjoituksen purku parin kanssa tai ryhmässä

Jos purat harjoituksen parin kanssa tai ryhmässä, on tärkeää varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus kertoa omasta kollaasistaan. Jokainen voi myös itse valita, mitä haluaa kertoa muille. Kun kaikki on saanut kertoa omasta kollaasistaan, pohtikaa alla olevia kysymyksiä yhdessä.

 • Millaisia ajatuksia ruokakollaasin tekeminen herätti? 
 • Opitko jotain uutta omasta ruokasuhteestasi? 
 • Pohdi, miltä harjoitus tuntuisi asiakkaistasi? Voisiko joidenkin asioiden kertominen olla vaikeaa tai herättää häpeää? Miksi tai miksi ei?

Alla oleva video tarjoaa lisäohjeistusta ruokasuhdekollaasien purkamiseen.

Tehtävä 3. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

Osion sisältyvien tehtävien suorittamisen jälkeen pohdi oppimispäiväkirjaasi seuraavia kysymyksiä:

 1. Mitä ruokasuhdekollaasiharjoitus tekee mielestäsi näkyväksi? 
 2. Pohdi, millainen on terve ruokasuhde. Voiko terveeseen ruokasuhteeseen sisältyä haasteita ja ongelmia? Jos voi, niin missä määrin?
 3. Pohdi, millä tavoin ammattilaisen oma ruoka- ja kehosuhde voi vaikuttaa tapaan kohdata ja käsitellä ruoka- ja kehoteemoja työssä a) silloin kun ammattilainen ei itse tunne tai tiedosta omaa suhdettaan ruokaan ja kehoonsa, b) silloin kun ammattilainen tunnistaa ja tiedostaa suhteensa ruokaan ja omaan kehoon. Voit havainnollistaa pohdintaasi esimerkein (joko keksittyjen tai omakohtaisten kokemusten kautta).

Siirry 4. osaan ->

<- 2. osaan

Verkkokoulutuksen etusivulle

60 kommenttia artikkeliin ”3. Osa: Ruokasuhde

 1. Nimetön sanoo:

  Tekstin viitekehys oli mielenkiintoinen ja herätteli ajattelemaan omia ajatuksia, ennakkoluuloja ja ennakkokäsityksiä syvällisesti! Ruokasuhdeajattelu on hyvää jäsennystä ruokakasvatusta antaville ja se avaa varmasti monia hyviä keskusteluja lasten, nuorten ja aikuisten kesken. Kritiikki ravitsemuskasvatukselle oli perusteltua ja se voitaisiin hyvin tuoda tarkasteluun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokakasvatukseen ja esimerkiksi kouluruokailukäytänteisiin.

 2. Nimetön sanoo:

  Ruokasuhteen viitekehyksellä tarkoitetaan syömisen lähestymisetä monitasoisena ilmiönä. Tähän pyritään myös ravitsemusterapeutin työssä, sillä moni syömiseen ja ruokaan liittyvä tekijä ei todellakaan ole vain yksilöstä riippuvaa. Ravitsemustiedettä opiskellessa, näemme fysiologisten, psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden vaikuttavan syömiskäyttäytymiseen ja ruoanvalintaan. Ruokasuhde-viitekehyksessä nämä nähdään myös kolmena eri ulottuvuutena: kehollisena, tajunnallisena ja situationaalisena. Niin sekä ravitsemusterapeutin työkuvassa, että ruokasuteen viitekehyksen lähestymistavassa on samankaltaisia teemoja.

  •Ruokasuhteen viitekehyksen lähestymistavassa nostetaan esiin terveellisen syömisen edistämiseksi erityisesti vuorovaikutus ja kohtaaminen. Ravitsemusterapia on vuorovaikutusta ja kohtaamista, ja olisikin tärkeää, että ammattilaisilla olisi ravitsemustiedon ja teorian lisäksi taito kohdata ihmisiä. Ruokasuhdeviitekehys muodostuu 5 näkökulmasta, joita ovat käyttäytyminen, keho ja kehonkuva, ajattelu, tunteet sekä arvot, normit ja moraali. Näihin vaikuttaa lisäksi muun muassa taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja omat historialliset tekijät. Ravitsemuksen, syömisen ja ruokasuhteen kanssa työskennellessä olisi mielestäni äärimmäisen tärkeää kyetä huomioimaan nämä tekijät monipuolisesti, usealta eri taholta, jotta kyettäisiin muodostamaan mahdollisimman todellisuutta vastaava kuva ihmisen ruokasuhteesta. Samoin, kuten artikkelissa todettiin, ammattilaisen oman ruokasuhteen tiedostaminen ehkäisee tiedostamattomasti aiheutettuja vaikutuksia ravitsemuskasvatustyössä.

 3. Tanja Nevamäki sanoo:

  Ruokasuhde-viitekehys on minusta itselleni loistava tapa lähestyä ravitsemukseen ja ruokailuun liittyvää ohjausta. Itse koen tämän viitekehyksen hyvin omaksi tavaksi ajatella – meidän on päästävä irti sellaisesta hyvä ravitsemus – paha ravitsemus = hyvä ihminen – paha ihminen ajattelusta. Oman ruokasuhteensa tiedostaminen auttaa nuorten ohjaamisessa ja luo hyvän pohjan keskustelulle. Tämä tuo myös selkeästi esille sen, että minä en ole näissä asioissa asiantuntija vaan tässä kohtaa myös vertainen. On paljon uskottavampaa nuorille lähteä pohtimaan omia haasteitaan ruoan suhteen, kun itse ohjaajana myös pohtii samoja asioita. Näistä tilanteista voi varmasti oppia puolin ja toisin.

 4. Nimetön sanoo:

  Mitä yhteistä löydät ruokasuhteen viitekehyksen lähestymistavassa ja omassa tavassasi tehdä työtä ruokateemojen parissa?
  Oma tapani tehdä työtä sekä ruokasuhteen viitkehys ovat hyvin lähellä toisiaan. Näin itsekin ajattelisin, että asiat ideaalisti toimisivat. Käytännössä olen kuitenkin huomannut, että itsemyötätunto ei ole ihmisille helppo asia ja siksi toivoisinkin, että miten toimia ihmisten parissa, joilla ei kertakaikkiaan ole koskaan ollutkaan hyvää suhdetta itseensä tai jotka eivät usko tällaisen toimintatapaan.

  Viitekehys on jälleen kerran hyvä idea ja toimiva ideaalitilanteessa. Ymmärrän myös ajatuksen sisäisen motivaation ja itsemyötätunnon takana, mutta siitä huolimatta olen huolestunut siitä, että jääkö jälleen yksilön harteille todella paljon asioita kannettavaksi. Miten saada yksilö kokemaan itsemyötätuntoa, jos sitä ei esimerkiksi koskaan ole aikaisemmin itselleen suonut? On suuri askel yksilölle alkaa vain pitämään itsestään ja kokea hyväksytyksi tulemisen tunnetta, jos sitä ei ole koskaan kokenut. Motivaatio on helpottava tekijä elämäntapamuutoksissa, mutta sen varaan ei voi myöskään jättää kaikkea, mitä sitten _kun_ sisäinenkin motivaatio loppuu tai ajoittain rakoilee?

 5. Nimetön sanoo:

  Ruokasuhteen viitekehys tuo mielestäni hyvin esille syömistä monitasoisena asiana, johon liittyy useita eri ulottuvuuksia. Ruokasuhteen viitekehys auttaa hahmottamaan laajemmin erilaisia syömiskäyttäytymiseen liittyviä osa-alueita; ruoanvalintaan ja syömiskäyttäytymiseen vaikuttavat käyttäytymisen, ajatusten, tunteiden ja arvojen lisäksi monet eri asiat, kuten keho ja aistit, normit, sosiaaliset roolit, vuorovaikutus, kontekstit, resurssit, identiteetti ja itsearvostus. Viitekehys auttaa käsittelemään ruokateemoja huomattavasti laajemmin, ja sen avulla asioita voidaan miettiä hyvinkin erilaisista näkökulmista. Esimerkiksi syömiseen liittyvät normit ovat hyvin mielenkiintoinen asia: syömmekö sitä, mitä itse haluamme, vai sitä, mitä muut meiltä odottavat? Vastaavasti sosiaaliset roolit ja vuorovaikutus, kontekstit ja resurssit ovat asioita, joita olen harvemmin tullut ajatelleeksi ruokateemoihin liittyen. On kuitenkin totta, että konteksti ja erilaiset sosiaaliset ympäristöt vaikuttavat ruokailutilanteisiin hyvin eri tavoin. Myös käytettävissä olevilla resursseilla (esim. mistä ruokaa voidaan hankkia tai miten valmistaa, millaisia taitoja henkilöllä on) on suuri merkitys, jota en ole oikeastaan osannut ajatella. Viitekehyksen tavoin haluan lähestyä ruokateemoja mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Lisäksi artikkeli muistutteli ja havainnollisti hyvin sitä, että pelkkä tiedonvälitys ei auta, vaan muutoksen tulisi lähteä sisäsyntyisesti itse asiakkaasta.

  Ruokakollaasin tekeminen oli hauskaa. Itseä puhuttelevat asiat erottuivat lehdistä hyvin selkeästi, kun niitä sattui kohdalle. Huomaan, että ruokasuhteeni on muuttunut hyvin paljon siitä, mitä se on joskus aiemmin ollut. Nuorille harjoitus saattaa olla haasteellinen, etenkin, mikäli omista syömistottumuksista tai kehosta koetaan häpeää tai epävarmuutta. Kollaasiin ei tällöin ehkä haluta lisätä kaikkia niitä asioita, jotka todellisuudessa kuvaisivat tilannetta. Toisaalta osalle harjoitus voisi olla hyvinkin silmiä avaava ja se saisi miettimään omaa suhdetta ruokaan, mitä ei välttämättä ole tullut aiemmin ajatelleeksi. Tällöin ruokakollaasi auttaisi nuorta hahmottamaan itselle tärkeäksi koettuja asioita syömiseen ja ruokaan liittyen. Harjoituksen tekeminen yhdessä muiden kanssa voisi myös olla vertaistuellinen kokemus, jossa nuoret voisivat huomata, etteivät ole yksin ruokaan liittyvien ajatustensa kanssa.

 6. Nimetön sanoo:

  Minua on aina hiertänyt jollain tapaa se asetelma, että olen asiantuntija ja minun kuuluisi kertoa asiakkaalle miten hänen olisi hyvä syödä. En ole aiemmin oikein osannut kuvata, mikä siinä hiertää. Tämä ruokasuhteen viitekehys ja siinä esitetyt asiat ovat jotenkin todella helpottavia, saan taakan omilta harteiltani pois, minun ei tarvitse koittaa väkisin muuttaa asiakkaan tapaa syödä vaan voin olla siinä hänen rinnallaan yhdessä tutkailemassa ja pohtimassa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s